WGBO  (Of RECHTEN EN PLICHTEN ZORGVERLENER EN CLIENT )

De belangrijkste rechten en plichten van zowel jou als cliënt, als van mij als zorgverlener, zijn vastgelegd in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Deze wet is ingesteld om de positie van de cliënt, de zorgvrager, te versterken.

Deze overeenkomst houdt onder meer in: het recht van de cliënt op informatie over de behandeling alsook over de gevolgen/risico’s ervan. Dit geldt ook voor eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden zodat de zorgvrager een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist dan of hij door de zorgverlener behandeld wilt worden.

De wet houdt ook een aantal plichten van de cliënt in. Zo dient hij de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren (nodig voor een goede (werk)diagnose en  deskundige behandeling). Ook houdt de wet de verplichting in om zo veel mogelijk mee te werken en de gegeven adviezen van de zorgverlener op te volgen. Binnen acceptabele grenzen.

Vanwege de WGBO is er een formulier nodig met handtekening. Dit bij een akkoord over de algemene voorwaarden en over de voorgestelde behandeling. De zorglener mag daarna een dossier van de cliënt openen/bijhouden.

Voor kinderen (tot 12 jaar) geldt dat van de ouders/voogden een handtekening op het formulier verplicht is.

Dit zijn slechts enkele details van de WGBO. Zie voor meer informatie over rechten/plichten patiënt: www.mijnoverheid.nl

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.

Bij PRIVACY erbij vermelden de in paars geschreven stuk

Vanzelfsprekend zal ik je privacy zoveel mogelijk waarborgen. Dit houdt een optimale zorgvuldigheid in met het omgaan en beschermen van je persoonlijke en medische gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht oftewel beroepsgeheim.

Vanaf mei 2018 geldt er de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Een nieuwe wet om het omgaan met persoonlijke gegevens zorgvuldig te bewaken. Zie voor meer informatie

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Geschillencommissie

Bij eventuele geschillen/klachten is er de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Voor meer informatie zie www.gatgeschillen.nl

 

 

Accept Terms